Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

2. Předmět VOP

3. Kupní cena

4. Dodání zboží

 

5. Uvedení zboží do provozu

6. Nabytí vlastnického práva a nebezpečí škody

7. Záruka za jakost

8. Vady zboží

9. Nároky z vad zboží

10. Náhrada škody a smluvní pokuta

11. Vyšší moc

12. Odstoupení od smlouvy

 

13. Mlčenlivost

14. Závěrečná ustanovení

 

V Praze dne 23.9.2018